Rend. terv módosítása

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 37. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében ezúton értesítem, hogy Mogyoróska Község Képviselő-testületének mellékelt 22/2016. (VI.09.) sz. ÖH határozatában foglaltak figyelembe vételével, megkezdjük a település településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának valamint szabályozási tervének módosítását. A településrendezési eszközök módosítását a Rendelet 36.§-a szerinti „Teljes eljárás” módja szerint kívánjuk lefolytatni a Rendelet 45.§ (2) bekezdése szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően.

 

A rendezési terv módosításának célja:

A rendezés célja a területek közérdeknek megfelelő és a jogos magánérdekekre tekintettel történő felhasználása feltételeinek biztosítása.

Az általános cél figyelembevételével – lakosság életminőségének javítása, a település történeti, településképi értékeinek megőrzése, a környezet- és természetvédelem érvényesítése, a gazdasági érdekek, az infrastruktúrafejlesztés szempontjai, a szükséges terület felhasználási keretek megteremtése.

A településrendezési terv módosításának célja, hogy a helyi vállalkozások, és az önkormányzat fejlesztési szándékainak lehetőséget biztosítson a település településrendezési eszközein keresztül, valamint ezekhez szükséges szabályozás kialakuljon.

 

Változtatási szándékkal érintett területek:

 1.      A Vt-4 jelű építési övezetben 175/17 hrsz. ingatanra vonatkozó előírásainak módosítása úgy, hogy étterem, kávézó kereskedelmi, vendéglátó funkciójú építmények elhelyezhetőek legyenek.

2.      Az 58/1 hrsz-ú ingatlan építési övezetének módosítása úgy, hogy lehetőség legyen egy ökoturisztikai látogató központ megépítésére.

3.      A település belterületének déli határában külterületen kialakítandó biológiai tisztítómű létesítéséhez szükséges szabályozás létrehozása a 085/6 és 084/1 hrsz-ot érintően. (Kköz – Különleges közműterület)

4.      A Helyi Építési Szabályzat módosítása a megrendelővel egyeztetve.

 

A módosítás várható hatása:

- Egy olyan településrendezési terv megvalósítása melynek készítésében az önkormányzaton és államigazgatási szervek mellett a község lakói, a civil szervezetek, valamint a helyi gazdasági szektor szereplői egyaránt közreműködnek. Az igények szélesebb körben vett megismerése várhatóan minimalizálja a folyamatos rendezési tervi módosítási igényeket.

- A módosítást kérelmező magánszemélyek, és az önkormányzat hosszú távú fejlesztési szándékainak rögzítése a településrendezési eszközökön, oly módon, hogy a környező környezeti, természeti, táji értékek ne sérüljenek.

-   A településrendezésben a térségi rendezési tervekkel összhangba kerül.

- A módosítási terület megfelelő övezeti besorolásával, szabályozásával a jogos magánérdek nem sérül.

 

 

Mogyoróska, 2016.06.21

 

                                                                      Hegedűs Zoltán

                                                                      polgármester sk.

 

Mogyoróska Község Képviselő-testületének  22/2016. (VI.09.) számú határozat letölthető  itt  kivonat-rendezesi-terv.docx

 

Mogyoróska község településrendezési terve átnézeti tervlap letölthető itt   rendezesi-terv.pdf