Legeltetési tilalom és ebzárlat

 

Legeltetési tilalom és ebzárlat

Telkibánya, Kéked, Pányok, Fony, Hejce, Regéc, Mogyoróska települések közigazgatási területére 2024. április 1. és 2024. április 22. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint

Ebzárlat: 

- tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell  tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák  elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;  

- kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;  - a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy  macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad  kivinni. 

- Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező  

 a) vadászebek,  

 b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,  

 c) a katasztrófa-mentő ebek,  

 d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési   céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.  - Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat  időtartamára.  

- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény (pl. kiállítás, sportrendezvény)  nem tartható.  

- A települések sűrűn lakott részein nem történik vakcina kiszórás, a külterületi/külvárosi  zöldterületeken azonban igen.  

Legeltetési tilalom: 

- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott  településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500- 1000 méteren belül kell megszervezni, 

- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 

3525 Miskolc, Vologda u.1. Telefon: (36-46) 795-870 Fax: (36-46) 795-868 Email: elelmiszer@borsod.gov.hu 

2  

- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány nagyságától  függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni. 

- Tilos a legelő területén, vagy a lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelő  kutyák használata. 

A fentieket az állattartók részére a helyben szokásos módon közhírré kell tenni.  

Határozatom ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.   A határozatot sérelmező ügyfél részére – a rá vonatkozó rendelkezés tekintetében, jogszabálysértésre  hivatkozva, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtott keresettel – közigazgatási peres út áll  rendelkezésre.  

 A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi gazdálkodó szervezet a keresetlevelet elektronikus úton,  a https://epapir.gov.hu elérhetőségen keresztül nyújthatja be a közigazgatási határozatot hozó szervnél.  A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy – amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik –  választhatja a https://epapir.gov.hu elérhetőségen az elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását,  azonban ha ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy papír alapon is  benyújthatja keresetlevelét a közigazgatási határozatot hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként  postára adhatja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal, Élelmiszerlánc-biztonsági és  Állategészségügyi Főosztály, 3525 Miskolc, Vologda utca 1. alatti címére.  

 A kereset benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban  az ügyfél azonnali jogvédelem iránti kérelmet is előterjeszthet.  

A közigazgatási peres eljárásban a felperest tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg, pervesztessége  esetén azonban viselni tartozik a bírósági eljárási illetéket.  

 A bíróság a pert – főszabályként – tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban  tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.  

 Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.  

INDOKOLÁS  

A fentiek szerint határoztam, mert Dr. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős  államtitkár Úrtól kapott tájékoztatás szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni orális  immunizálása megyénk Sajó vonalától keletre eső területén 2024. április 1 - 6. közötti időszakban  történik.  

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20) FVM rendelet  8. §. (5) bekezdése értelmében az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig  legeltetési tilalmat és ebzárlatot kell elrendelni. 

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény  (továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés s) és t) pontja alapján hoztam meg.  

Hatáskörömet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló,  többször módosított 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§ e) pontja, valamint 18.§ (7) bekezdés b)  pontja, míg illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi  kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése állapítja meg. 

3  

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban  Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki, döntésem  véglegességéről az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján rendelkeztem.  

A határozat azonnali, járványügyi intézkedésként való végrehajtását az Ákr. 84.§ a) pontja  figyelembevételével rendeltem el.  

A jogorvoslat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 111.§ -a, 112. §-a, 113.§-a, valamint 114.§-a alapján  adtam tájékoztatást.  

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint  

Tisztelettel:  

 Dr. Alakszai Zoltán  

 főispán  

 nevében és megbízásából  

 
vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!