FELHÍVÁSt

 

FELHÍVÁSt

Telkibánya, Kéked, Pányok, Fony, Hejce, Regéc, Mogyoróska települések közigazgatási területére 2023. október 2. és 2023. október 23. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:
Ebzárlat:

- tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell  tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák  elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;

 

kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;  - a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy  macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad  kivinni. 

- Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező  

 a) vadászebek,  

 b) a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei,  

 c) a katasztrófa-mentő ebek,  

 d) a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési   céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a fent foglalt korlátozás alól.  - Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat  időtartamára.  

- Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény (pl. kiállítás, sportrendezvény)  nem tartható.  

- A települések sűrűn lakott részein nem történik vakcina kiszórás, a külterületi/külvárosi  zöldterületeken azonban igen.  

Legeltetési tilalom: 

- a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek és sertések legeltetését a lakott  településen belül az erre kijelölt helyen, ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500- 1000 méteren belül kell megszervezni, 

- bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 

3525 Miskolc, Vologda u.1. Telefon: (36-46) 795-870 Fax: (36-46) 795-868 Email: elelmiszer@borsod.gov.hu 

2  

- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését - az állomány nagyságától  függően - 10-20 hektáros területre kell korlátozni. 

- Tilos a legelő területén, vagy a lakott területen kívül működő állattartó telepek körül a pásztorebek, terelő  kutyák használata. 

A fentieket az állattartók részére a helyben szokásos módon közhírré kell tenni.  

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, ellene - jogszabálysértésre  hivatkozva - a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Miskolci Törvényszékhez (3525 Miskolc,  Fazekas u. 2. sz., levelezési cím: 3550. Miskolc, Pf.: 370.) címzett keresettel lehet élni.  

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet a keresetlevelet  elektronikus úton a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen keresztül elektronikus űrlap (iForm)  használatával nyújthatja be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél.  

A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet amennyiben  ügyfélkapuval rendelkezik - választhatja a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu elérhetőségen keresztül  elektronikus úton történő keresetlevél benyújtását. Azonban amennyiben magánszemély ezzel a  lehetőséggel nem kíván élni, vagy a feltételek nem adottak, úgy a papír alapon is benyújthatja  keresetlevelét az elsőfokú közigazgatási döntést hozó szervnél, illetve ajánlott küldeményként postára 

adhatja.  

A kereset benyújtásának a döntés végrehajthatóságára nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban a  keresetlevélben a határozat végrehajtásának felfüggesztését kérheti.  

A bíróság a keresetlevelet – főszabályként- tárgyaláson kívül bírálja el, de a felek bármelyikének  kérelmére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben is kérheti. Ennek elmulasztása  miatt igazolásnak nincs helye.  

INDOKOLÁS  

A fentiek szerint határoztam, mert Dr. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős  államtitkár úrtól kapott tájékoztatás szerint a rókák (és más vadonélő ragadozók) veszettség elleni orális  immunizálása vármegyénk Sajó vonalától keletre eső területén 2023. október 2 - 7. közötti időszakban  történik.  

A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet  8. §. (5) bekezdése értelmében az érintett területeken a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig  legeltetési tilalmat és ebzárlatot kell elrendelni. 

Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvény  (továbbiakban: Éltv.) 51. § (3) bekezdés s) és t) pontja alapján hoztam meg.  

Hatáskörömet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló,  többször módosított 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13.§ e) pontja, valamint 18.§ (7) bekezdés b)  pontja, míg illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi  kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdése állapítja meg. 

3  

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban  Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki, döntésem  véglegességéről az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján rendelkeztem.  

A határozat azonnali, járványügyi intézkedésként való végrehajtását az Ákr. 84.§ a) pontja  figyelembevételével rendeltem el.  

A jogorvoslat lehetőségéről és módjáról az Ákr. 111.§ -a, 112. §-a, 113.§-a, valamint 114.§-a alapján  adtam tájékoztatást.  

Kelt: Miskolcon, az elektronikus hitelesítésben foglalt időbélyegző szerint  

Tisztelettel:  

 dr. Alakszai Zoltán  

 főispán  

 nevében és megbízásából  

 dr. Takács Edit  

 főosztályvezető  

 vármegyei főállatorvos  Melléklet: -  

Értesülnek:  

1. Érintett települési önkormányzat jegyzője (e-mail)  

2. Irattár 

 
vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!