Támogatás

 

TÁMOGATÓI OKIRAT

Tisztelt Kedvezményezett!

Értesítem, hogy a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat)
foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévo út-,
hídépítés/felújítás - 2020 címu, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírásra,

Iratazonosító:
3092311122
Iktatószám: 999/3009/308/5/2020
Név: Mogyoróska Község Önkormányzata
Cím: 3893 Mogyoróska Fo út 58
Adószám: 15546285105
MFP azonosító: 1003017164
Projekt azonosítója: 3078875644


TÁMOGATÓI OKIRAT


Tisztelt Kedvezményezett!


Értesítem, hogy a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásáról szóló 1043/2020. (II.17.) Korm. határozatban (továbbiakban: Korm. határozat)
foglalt kormányzati szándékkal összhangban a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévo út-,
hídépítés/felújítás - 2020 címu, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati kiírásra, 2020.04.27 21:23:42 idopontban benyújtott, 3078875644
iratazonosító számon nyilvántartott pályázatának vizsgálatát elvégeztem.


A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár a Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása eloirányzatra vonatkozóan az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 49. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) 65/C. § (1) bekezdése alapján Lebonyolítói Megállapodást kötött, amelynek értelmében a
forrást a Miniszterelnökség (továbbiakban: Támogató) bocsátja rendelkezésre, a Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokat pedig a
Támogató megbízása alapján Lebonyolító Szervként a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4., képviseli: Prof. Dr. Mészáros József elnök) látja el.
Tájékoztatom hogy pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért támogatásra jogosult.
A jelen Támogatói Okirat Magyarország 2020. évi központi költségvetésérol szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésu eloirányzatok cím, 1. Céleloirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program jogcímcsoport, 2. Magyar
Falu Program alprogramjainak támogatása jogcímcsoport, valamint az Áht. 28. § (2) bekezdésére tekintettel a fejezeti kezelésu eloirányzatok és a
központi kezelésu eloirányzatok kezelésérol és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet (továbbiakban: MvM rendelet) 1. melléklet
48. sorában szabályozott Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása jogcímcsoport felhasználása (ÁHT azonosító: 378517) tárgyában jön
létre.
A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható
költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendo költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a Korm. határozat
Önkormányzati tulajdonban lévo út-, hídépítés/felújítás - 2020 alprogramja tekintetében a Kedvezményezett részére.
A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képezo mellékletben meghatározott muszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.
Oldal: 2
A vissza nem térítendo támogatás összege 15 561 997 Ft, azaz tizenötmillió-ötszázhatvanegyezer-kilencszázkilencvenhét forint.
A támogatás összege a pályázatában szereplo elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok
figyelembe vételével került megállapításra.
A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértéku támogatási eloleg összege 15 561 997 Ft, azaz tizenötmillióötszázhatvanegyezer-
kilencszázkilencvenhét forint, a pályázatában megadott 11734097-15546285 fizetési számlájára kerül kiutalásra a
Támogatói Okirat közlését követo öt napon belül.
A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.
Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr., valamint a pályázati kiírásnak megfeleloen,
kello alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.


A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.09.01.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.08.31.


A projekt végrehajtására rendelkezésre álló idotartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott idotartam.


A bértámogatás nyújtásának idoszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.
Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végso határideje a projekt fizikai befejezését követo 30. nap.
Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetoség.
A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási elolegként kiutalt támogatási összeg, és az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a
Kedvezményezett legkésobb az elszámolás benyújtásától számított öt napon belül köteles a 10032000-00294896-50000304 bankszámlaszámra
visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyolító Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazza.
A támogatás intenzitása: 100%
Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. § (1)
bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetosége.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni a
Magyar Falu Program Arculati Kézikönyve alapján, valamint a projektrol és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt
nyújtani. A Kedvezményezett köteles az MFP kommunikációs tevékenységéhez adatot szolgáltatni a megvalósítási és a fenntartási idoszakban,
illetve a Támogató által meghatározott feladatok kapcsán a nyilvánosság biztosítása érdekében köteles maradéktalanul közremuködni.
A Támogatói Okirat által nem szabályozott kérdések tekintetében, így különösen
a beszámolással, továbbá az ellenorzéssel kapcsolatos szabályokra,
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeire, visszafizetésének rendjére,
a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes köru
megorzésének határidejére,
Oldal: 3
a támogatott tevékenység megvalósításában közremuködok bevonásának lehetoségére, a közremuködok által megvalósítható
tevékenységekre,
az adatszolgáltatásokhoz szükséges adatok és az azokban bekövetkezo változások bejelentésének kötelezettségére, a bejelentési
kötelezettség elmulasztásának következményeire, és
a támogatás visszavonásának esetköreire
a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013. évi V. törvény, az Áht. és Ávr. rendelkezései, pályázati kiírásban meghatározott Útmutató, valamint az
adott pályázati kiírás irányadó.
Budapest, 2020.07.14
Prof. Dr. Mészáros József
elnök
Magyar Államkincstár
Melléklet:
A Projekt muszaki-szakmai tartalma és eredményei
Oldal: 4
Melléklet - A Projekt muszaki-szakmai tartalma és eredményei
Támogatott megvalósítási hely:
Megvalósítási hely
sorszáma
Település Közterület neve Közterület típusa Házszám Helyrajzi szám
01 Mogyoróska Rákóczi utca 172/1, 47/5
Támogatott tevékenység:
Tevékenység megnevezése Felhasználási cél Támogatás összesen (Ft)
01. Utak felújítása, szilárd burkolattal történo ellátása,
portalanítás
Felhalmozási, felújítás 15 561 997
Oldal: 5
Támogatott költség:
Hivatkozási
azonosító
Megnevezés Költség típus Mennyiség Mértékegység Kiadási
tételazonosító
Költség korlát
típusa
Jóváhagyott nettó
elszámolható
kiadás (Ft)
Jóváhagyott
elszámolható ÁFA
(Ft)
Támogatás (Ft) Indokolás
0101 Általános költségek Projektelokészítés
költségei
1 db A1 - 600 000 0 600 000
0101 Általános költségek Projektelokészítés
költségei
1 db A2 - 385 000 103 950 488 950
0101 Az elmúlt 30-35 év alatt a
burkolat felületén repedések
keletkeztek, illetve néhány
helyen süllyedés tapasztalható.
A felújítandó útszakasz hossza
a 3893 Mogyoróska, belterület
47/5 és 172/1 hrsz. alatt
található Rákóczi utca esetében
620 méter. A meglévo burkolatot
alapnak tekintve, a burkolat
felújítása során az építendo
pályaszerkezet felépítése a
következo lesz: 4 cm AC 11
kopó aszfalt, 2 cm AC 11
kiegyenlítés, 30 cm meglévo
pályaszerkezet.
Építéshez
kapcsolódó
költségek
1 db E1 - 11 396 100 3 076 947 14 473 047

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!